Kodeks pracy reguluje relacje pracodawca – pracownik, od dnia zawarcia umowy o pracę do dnia jej rozwiązania. Wszelkie zapisy w umowach lub w regulaminach niezgodne z tą ustawą z mocy prawa są nieważne.

Umowa o pracę
Musi zostać wręczona pracownikowi przed przystąpieniem do pracy. Określa ona:
– stanowisko pracy,
– wymiar czasu pracy i okres na jaki jest zawarta,
– wynagrodzenie,
– miejsce pracy.
Jednocześnie pracownik musi zostać poinformowany o warunkach panujących w zakładzie, czyli:
– godzinach pracy, w tym pracodawca określa godziny, które są uznane za porę nocną,
– terminie i miejscu wypłaty wynagrodzenia,
– sposobu potwierdzania obecności w pracy,
– sposobu informowania o zwolnieniach lekarskich i innych absencjach,
– ilości dni urlopu przysługującemu w roku, w którym rozpoczął pracę.

W trakcie trwania zatrudnienia pracownikowi przysługuje:
– prawo do wynagrodzenia, wypłacane co najmniej raz w miesiącu, nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wynagrodzenie na rachunek bankowy może być przelewanie tylko za zgodą zainteresowanego,
– urlop wypoczynkowy, którego długość uzależniona jest od stażu pracy i wykształcenia. Powinien być wykorzystany w danym roku kalendarzowym. Urlop nie musi być wykorzystany jednorazowo, jednak przynajmniej jedna przerwa powinna trwać minimum 14 dni,
– prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego.

Rozwiązanie umowy o pracę
Zarówno pracownik, jak i pracodawca może wypowiedzieć umowę. Okres wypowiedzenia uzależniony jest od długości pracy w danym zakładzie. Przypadkiem szczególnym jest rozwiązanie w trybie natychmiastowym. Po rozwiązaniu umowy pracownikowi należy wystawić świadectwo pracy.

www.gminachorzele.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ